Obchodné podmienky Lion Paw

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.lionpaw.eu (ďalej len „webová stránka“), ktorého prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Lion Paw s.r.o. so sídlom na ulici Jozefa Hagaru 9 Bratislava 83151, IČO:47 642 114, zapísane v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 26283/S (ďalej len „predávajúci“).
  2. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník, v platnom znení.
  3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kde osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, objedná tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
  4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. VYMEDZENIE POJMOV
  1. Spotrebiteľská zmluvaje každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
  2. Predávajúci(dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  3. Kupujúci(spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
  4. Kupujúci(podnikateľ) je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.
 3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE PRACOVNEJ ZMLUVY
  1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaný predávajúcim k predaju, spolu s uvedenou cenou jednotlivého ponúkaného tovaru. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
  2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.lionpaw.eu, zmluva však vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prejavením vôle prijať objednávku predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí odoslaním elektronickej pošty a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní, alebo v objednávke. (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť alebo zrušiť. Takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).
  3. Pri skutočnostiach za ktoré nezodpovedá predávajúci (napr. vypredaný tovar u dodávateľa predávajúceho, tovar sa viac nevyrába, zmenila sa cena atď.), si predávajúci vyhradzuje právo na základe obchodných podmienok s ktorými kupujúci pri uzatvorení kúpnej zmluvy súhlasí, v primeranom čase po odoslaní objednávky kupujúcim a po oboznámení kupujúceho so vzniknutou situáciou, požadovať zmenu alebo zrušenie kúpnej zmluvy.
  4. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie:
   • meno priezvisko a adresu kupujúceho (názov a sídlo firmy v prípade právnickej osoby)
   • telefonický kontakt a e-mailový kontakt
   • ak je kupujúcim právnická osoba tak aj IČO a DIČ resp. IČ DPH
   • objednávaný tovar
   • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“)
  5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky) alebo zálohovú platbu vo výške 30% na účet spoločnosti Lion Paw s.r.o.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v prípade, ak má vážne pochybnosti o úmysloch kupujúceho alebo vážne obavy z porušenia obchodných podmienok a kúpnej zmluvy.
  7. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.lionpaw.eu sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
  8. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
 4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Ceny tohto tovaru sú platné po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
  2. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
   • v hotovosti v sídle predávajúceho na adrese Jozefa Hagaru 9, Bratislava
   • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
   • bankovým prevodom na účet predávajúceho
   • kreditnou kartou
  3. Súčasťou kúpnej zmluvy je aj poštovné a balné. Predávajúci na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru a doručí mu ju spolu s tovarom.
  4. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
  5. Cena za dopravu tovaru v rámci SR je 6,90€, pri objednávke nad 70€ doprava je platená predávajúcim.
 5. DORUČOVANIE A PREPRAVA
  1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou, musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na elektronickú adresu kupujúceho.
  2. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že je spôsob dopravy zmenený na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať náklady za balenie a dopravu tovaru.
 6. ZÁRUKA
  1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
  2. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.
  3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie atď.
 7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny a kupujúci má právo na dodanie tovaru. Kupujúci získava vlastníctvo tovaru zaplatením celej jeho kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky, alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s jeho určením.
  2. Dodaný tovar sa musí zhodovať s popisom na webovej stránke. Kupujúci má právo na vrátenie ceny pri dodaní iného tovaru, alebo tovaru nepoužiteľného.
  3. Prevzatím tovaru ne seba kupujúci preberá zodpovednosť za vady, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí tovaru.
  4. Odstúpenie od zmluvy
   1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa od začiatku ruší.
   2. Prejav vôle odstúpiť musí byť preukázateľne doručený do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia. Stane sa tak na adresu sídla spoločnosti predávajúceho a na náklady kupujúceho. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru, ak dĺžka dodania bude viac ako 14 pracovných dní. V prípade ak predávajúci upozorní kupujúceho o predĺženej dobe dodania a predávajúci ju akceptuje, odstúpenie od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru nie je možné.
   3. Predávajúci uhradí cenu za tovar prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
   4. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený, s faktúrou a v pôvodnom obale. Tovar odporúčame zaslať ako doporučenú a poistenú zásielku, tovar poslaný na dobierku nebude akceptovaný.
  5. Neprevzatie zásielky
   1. Tak ako právny poriadok Slovenskej republiky považuje neprevzatie zásielky za hrubé porušenie povinnosti zmluvnej strany, ktoré je možné súdne napadnúť, tak aj predávajúci považuje takéto konanie za porušenie kúpnej zmluvy, ktoré je tak isto v hrubom rozpore s dobrými mravmi a neprospieva k budovaniu dôvery medzi predávajúcim a kupujúcim.
   2. Predávajúci má právo požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením zmluvnej povinnosti kupujúceho. Predávajúci v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a cenami na trhu prepravných služieb, požaduje od kupujúceho náhradu balného a poštovného.
   3. Kupujúci berie na vedomie, že porušením zmluvy a súčasným nenahradením škody predávajúcemu sa vystavuje reálnej hrozbe ďalších právnych krokov zo strany predávajúceho.
 8. REKLAMAČNÝ PORIADOK
  1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na tovar pre fyzickú osobu je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
  2. Podmienky uplatnenia záruky
   1. Pri prebratí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu preukazujúceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu prebrať. Musí však dopravcovi písomne uviesť prečo zásielku nechce prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky sa nemôže brať ohľad.
   2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne a to do 24 hodín od prevzatia oznámiť na e-mailovú adresu info@lionpaw.eu alebo telefonicky na 0944 489 078
   3. Záručná doba sa nevzťahuje na vady ku ktorým došlo z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s tovarom, došlo k mechanickému poškodeniu, alebo bežnému opotrebeniu tovaru, ktoré je spôsobené častým používaním veci. Predávajúci zodpovedá len za výrobné vady a vzniknuté poruchy z dôvodu výrobných vád.
  3. Spôsob vybavenia reklamácie
   1. V prípade reklamácie, kupujúci zašle vyplnený reklamačný protokol(ten dostane na vyžiadanie, napríklad na adrese info@lionpaw.eu), chybný tovar a daňový doklad(faktúru), doporučene na adresu sídla spoločnosti Lion Paw s.r.o. Jozefa Hagaru 9, 83151 Bratislava. Poškodený tovar poslaný na dobierku, nebude prevzatý.
   2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
   3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, alebo neprimerané náklady.
   4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. V prípade uplatnenia zľavy z ceny nie je možné opätovne reklamovať tú istú vadu tovaru.
   5. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, počas odborného posúdenia, písomná výzva na prevzatie tovaru alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta.
   6. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
   7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, textovou správou alebo e-mailom.
 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Informácie o kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne čísla.( ďalej spoločne všetko ako „osobné údaje“)
  2. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov použitých v objednávke v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@lionpaw.eu Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva tretej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.
  3. Kupujúci súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho elektronickú adresu informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, akciách atď. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať na mail info@lionpaw.eu
  4. Užívateľský účet
   1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
   2. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy i obchodných podmienok, alebo akýmkoľvek spôsobom zneužíva tento účet.
   3. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to v prípade nutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení platia ustanovenia, ktorých zmysel sa k neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného alebo viacerých ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  2. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.lionpaw.eu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.
  3. Na zmeny a doplnky obchodných podmienok si predávajúci vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia.
  4. Kontaktné údaje predávajúceho – adresa doručenia:
   Jozefa Hagaru 9
   83151 Bratislava
   e-mail: info@lionpaw.eu
   telefón: 0944 489 078
  5. Kupujúci súhlasí, že sa riadne oboznámil s obchodnými podmienkami.

Obchodné podmienky Lion Paw

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.lionpaw.eu (ďalej len „webová stránka“), ktorého prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Lion Paw s.r.o. so sídlom na ulici Jozefa Hagaru 9 Bratislava 83151, IČO:47 642 114, zapísane v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka 26283/S (ďalej len „predávajúci“).
  2. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník, v platnom znení.
  3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kde osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, objedná tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
  4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté žiadne práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 2. VYMEDZENIE POJMOV
  1. Spotrebiteľská zmluvaje každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
  2. Predávajúci(dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
  3. Kupujúci(spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
  4. Kupujúci(podnikateľ) je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.
 3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE PRACOVNEJ ZMLUVY
  1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaný predávajúcim k predaju, spolu s uvedenou cenou jednotlivého ponúkaného tovaru. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
  2. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.lionpaw.eu, zmluva však vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prejavením vôle prijať objednávku predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí odoslaním elektronickej pošty a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní, alebo v objednávke. (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť alebo zrušiť. Takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).
  3. Pri skutočnostiach za ktoré nezodpovedá predávajúci (napr. vypredaný tovar u dodávateľa predávajúceho, tovar sa viac nevyrába, zmenila sa cena atď.), si predávajúci vyhradzuje právo na základe obchodných podmienok s ktorými kupujúci pri uzatvorení kúpnej zmluvy súhlasí, v primeranom čase po odoslaní objednávky kupujúcim a po oboznámení kupujúceho so vzniknutou situáciou, požadovať zmenu alebo zrušenie kúpnej zmluvy.
  4. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje informácie:
   • meno priezvisko a adresu kupujúceho (názov a sídlo firmy v prípade právnickej osoby)
   • telefonický kontakt a e-mailový kontakt
   • ak je kupujúcim právnická osoba tak aj IČO a DIČ resp. IČ DPH
   • objednávaný tovar
   • spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“)
  5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky) alebo zálohovú platbu vo výške 30% na účet spoločnosti Lion Paw s.r.o.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v prípade, ak má vážne pochybnosti o úmysloch kupujúceho alebo vážne obavy z porušenia obchodných podmienok a kúpnej zmluvy.
  7. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.lionpaw.eu sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
  8. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
 4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Ceny tohto tovaru sú platné po dobu ich zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
  2. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
   • v hotovosti v sídle predávajúceho na adrese Jozefa Hagaru 9, Bratislava
   • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
   • bankovým prevodom na účet predávajúceho
   • kreditnou kartou
  3. Súčasťou kúpnej zmluvy je aj poštovné a balné. Predávajúci na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru a doručí mu ju spolu s tovarom.
  4. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
  5. Cena za dopravu tovaru v rámci SR je 4,49€, pri objednávke nad 70€ doprava je platená predávajúcim.
 5. DORUČOVANIE A PREPRAVA
  1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou, musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na elektronickú adresu kupujúceho.
  2. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že je spôsob dopravy zmenený na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať náklady za balenie a dopravu tovaru.
 6. ZÁRUKA
  1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
  2. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.
  3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie atď.
 7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny a kupujúci má právo na dodanie tovaru. Kupujúci získava vlastníctvo tovaru zaplatením celej jeho kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky, alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s jeho určením.
  2. Dodaný tovar sa musí zhodovať s popisom na webovej stránke. Kupujúci má právo na vrátenie ceny pri dodaní iného tovaru, alebo tovaru nepoužiteľného.
  3. Prevzatím tovaru ne seba kupujúci preberá zodpovednosť za vady, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí tovaru.
  4. Odstúpenie od zmluvy
   1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa od začiatku ruší.
   2. Prejav vôle odstúpiť musí byť preukázateľne doručený do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia. Stane sa tak na adresu sídla spoločnosti predávajúceho a na náklady kupujúceho. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru, ak dĺžka dodania bude viac ako 14 pracovných dní. V prípade ak predávajúci upozorní kupujúceho o predĺženej dobe dodania a predávajúci ju akceptuje, odstúpenie od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru nie je možné.
   3. Predávajúci uhradí cenu za tovar prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
   4. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený, s faktúrou a v pôvodnom obale. Tovar odporúčame zaslať ako doporučenú a poistenú zásielku, tovar poslaný na dobierku nebude akceptovaný.
  5. Neprevzatie zásielky
   1. Tak ako právny poriadok Slovenskej republiky považuje neprevzatie zásielky za hrubé porušenie povinnosti zmluvnej strany, ktoré je možné súdne napadnúť, tak aj predávajúci považuje takéto konanie za porušenie kúpnej zmluvy, ktoré je tak isto v hrubom rozpore s dobrými mravmi a neprospieva k budovaniu dôvery medzi predávajúcim a kupujúcim.
   2. Predávajúci má právo požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením zmluvnej povinnosti kupujúceho. Predávajúci v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a cenami na trhu prepravných služieb, požaduje od kupujúceho náhradu balného a poštovného.
   3. Kupujúci berie na vedomie, že porušením zmluvy a súčasným nenahradením škody predávajúcemu sa vystavuje reálnej hrozbe ďalších právnych krokov zo strany predávajúceho.
 8. REKLAMAČNÝ PORIADOK
  1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na tovar pre fyzickú osobu je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
  2. Podmienky uplatnenia záruky
   1. Pri prebratí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu preukazujúceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu prebrať. Musí však dopravcovi písomne uviesť prečo zásielku nechce prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky sa nemôže brať ohľad.
   2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne a to do 24 hodín od prevzatia oznámiť na e-mailovú adresu info@lionpaw.eu alebo telefonicky na 0944 489 078
   3. Záručná doba sa nevzťahuje na vady ku ktorým došlo z dôvodu nesprávneho zaobchádzania s tovarom, došlo k mechanickému poškodeniu, alebo bežnému opotrebeniu tovaru, ktoré je spôsobené častým používaním veci. Predávajúci zodpovedá len za výrobné vady a vzniknuté poruchy z dôvodu výrobných vád.
  3. Spôsob vybavenia reklamácie
   1. V prípade reklamácie, kupujúci zašle vyplnený reklamačný protokol(ten dostane na vyžiadanie, napríklad na adrese info@lionpaw.eu), chybný tovar a daňový doklad(faktúru), doporučene na adresu sídla spoločnosti Lion Paw s.r.o. Jozefa Hagaru 9, 83151 Bratislava. Poškodený tovar poslaný na dobierku, nebude prevzatý.
   2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
   3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, alebo neprimerané náklady.
   4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. V prípade uplatnenia zľavy z ceny nie je možné opätovne reklamovať tú istú vadu tovaru.
   5. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, počas odborného posúdenia, písomná výzva na prevzatie tovaru alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta.
   6. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
   7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, textovou správou alebo e-mailom.
 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Informácie o kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne čísla.( ďalej spoločne všetko ako „osobné údaje“)
  2. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov použitých v objednávke v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@lionpaw.eu Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva tretej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.
  3. Kupujúci súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho elektronickú adresu informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, akciách atď. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať na mail info@lionpaw.eu
  4. Užívateľský účet
   1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
   2. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy i obchodných podmienok, alebo akýmkoľvek spôsobom zneužíva tento účet.
   3. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to v prípade nutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení platia ustanovenia, ktorých zmysel sa k neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného alebo viacerých ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  2. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.lionpaw.eu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.
  3. Na zmeny a doplnky obchodných podmienok si predávajúci vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia.
  4. Kontaktné údaje predávajúceho – adresa doručenia:
   Jozefa Hagaru 9
   83151 Bratislava
   e-mail: info@lionpaw.eu
   telefón: 0944 489 078
  5. Kupujúci súhlasí, že sa riadne oboznámil s obchodnými podmienkami.