0,00 €0

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o bundu LionPaw

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: LionPaw s.r.o.
  Jozefa Hagaru 9
  IČO: 47642114
  DIČ: SK 2024021131
  Zapísaný v registri: OS Bratislava 1, vložka číslo 104761/B
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 29.09.2022 do 5.10.2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť ktokoľvek, kto splní podmienky súťaže
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec firmy LionPaw s.r.o.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  1. Do žrebovania bude automaticky zaradený každý Účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky účasti.
  2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky účasti boli splnené, alebo nie. Predmet výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky účasti.
  3. Do súťaže sa zarátavajú všetci súťažiaci iba raz. Duplicitné prihlásenia Organizátor súťaže nebude zaraďovať do žrebovania.
  4. Celkový počet výhercov súťaže je 1 (slovom jeden). Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 6.10.2022 a bude prebiehať pod dohľadom dvoch (2) osôb určených Organizátorom súťaže. Žrebovanie je uskutočnené softwarom (aplikácia generátor náhodných čísel), ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je

1.cena – Bunda LionPaw v hodnote 60,90 eur

 1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených. Výherca bude vygenerovaný cez generátor náhodných čísel.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebook stránke Lion PAW clth. /fanpage/
Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na soc. sieti. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

 1. Ochrana osobných údajov
  (Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)
 2. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Bratislave, dňa 28.09.2022